ศอ.บต.ประชุมขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2565

 นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (จังหวัดปัตตานี) โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ปลัดจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการรรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จะเน้นจุดมุ่งสำคัญ 5 ประเด็นหลัก คือ 1.การพัฒนาศักยภาพคนจน 2.พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 3.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4.การพัฒนาสังคม และ 5.การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งได้มีการปรับโครงสร้าง/กลไกการขับเคลื่อนและคณะทำงานให้เหมาะสมกับภารกิจและพื้นที่ดำเนินการ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับมีความพร้อมดำเนินงานภายใต้แผนงานของโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]