สงขลาลงนามประกาศปฏิญญา 4 ฝ่ายร่วมปกป้อง "คลองภูมี"

13 มิถุนายน 2565 - ที่หาดปากบางภูมี ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ภายใต้คอนเช็ปต์ประกาศเอกราชสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา “จากคลองภูมี ถึงอู่ตะเภา” โดยมีพื้นที่ทำกิจกรรมปล่อยปลา พร้อมกัน 8 จุด ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ และอำเภอควนเนียง ตลอดแนวต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำคลองภูมี

จุดหลักในการจัดกิจกรรมที่หาดปากบางภูมี องค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ อ.ควนเนียง กลุ่มเยาวชนเข้าร่วมกว่า 200 คน รวมถึงตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7 แห่ง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าของกิจการโรงงานในพื้นที่ ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ภาคประชาชน

ภาคเช้า มีการอบรมเยาวชน เพื่อปลูกสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีนายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา เขต 5 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสงขลา กล่าวเปิดงาน พร้อมบรรยายแก่เยาวชน ถึงที่มาและเป้าหมายที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองภูมี และอู่ตะเภา รวมถึงคลองสายอื่นๆ

จากนั้น ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปากบางคลองภูมีบรรยายอดีต ปัจจุบัน และอนาคตคลองภูมี และทีมวิทยากรกระบวนการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของเยาวชน พร้อมจัดตั้ง “คณะกรรมการเครือข่ายเยาวชนปกป้องคลองภูมี” เพื่อให้เกิดการดำเนินการต่อไปในอนาคต

ภาคบ่าย มีการเสวนาร่วมกันถึงแนวทางการปกป้องคลองภูมี ระหว่างตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ โดยนายอำพล พงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายผล ทองเอื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา นายบุญโชค ชั่งสิริพร และประธานเครือข่ายเยาวชนปกป้องคลองภูมี

จากนั้นเป็นการลงนาม MOU เพื่อร่วมปกป้องคลองภูมี และประกาศปฏิญญา 4 ฝ่ายปกป้องคลองภูมี ต่อด้วยการปล่อยพันธุ์ปลาและกุ้ง พร้อมกัน 8 จุด รวม 1.5 ล้านตัว โดยการลงนาม MOU และประกาศปฏิญญาครั้งนี้ ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ ประธานเครือข่ายเยาวชนปกป้องคลองภูมี พร้อมด้วยนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายเดชอิศม์ ขาวทอง และพลตรี ประเสริฐ กิตติรัต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 ที่มาเป็นประธาน แทนแม่ทัพภาคที่ 4 พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการที่ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเข้าไปให้การสนับสนุนงบประมาณในหลายๆ โครงการ ทั้งการรณรงค์สร้างจิตสำนึก การสนับสนุนเครื่องจักร อุปกรณ์ในการดำเนินการฟื้นฟู พัฒนา

“โครงการ จากคลองภูมี ถึงอู่ตะเภา ก็เป็นหนึ่งในหลายๆ โครงการที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ามาสนับสนุนเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและช่วยกันปกป้อง ฟื้นฟู พัฒนา แม่น้ำ ลำคลอง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 สำหรับกิจกรรมปกป้องคลองภูมี หลังจากที่ผ่านมาการแก้ปัญหาต่างๆ ของคลองภูมีได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่ร่วมด้วยช่วยกัน วันนี้การที่มีกลุ่มเยาวชนได้เข้ามาร่วมในกิจกรรม จะเป็นพลังสำคัญยิ่งในอนาคตที่จะเข้ามาปกป้องดูแลคลองภูมี ที่พวกเขาทุกคนเป็นเจ้าของ"

นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา เขต 5 กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ในการจัดกิจกรรมฟื้นฟูคลองภูมี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาคลองภูมี โดยเฉพาะธุรกิจบ่อดูดทรายเถื่อน

“ปีที่แล้วแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะบ่อดูดทรายเถื่อนที่ลักลอบดูดทราย ที่ยังตกหล่นอยู่บ้าง แต่วันนี้ปัญหาบ่อทรายเถื่อนถือว่าได้ดำเนินการถือว่าเกือบ100 เปอร์เซ็นต์ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตื่นตัวลุกขึ้นมาปกป้อง ดูแลคลองภูมีกันเป็นอย่างดี เพราะทุกคนมีความภาคภูมิใจว่าได้ยึดคลองภูมีกลับมาจากบ่อดูดทราย จากโรงงานอุตสาหกรรมมาเป็นของทุกคนอย่างแท้จริง” นายเดชอิศม์กล่าว


นายเดชอิศม์กล่าวว่า สิ่งที่จะต้องดำเนินการนับจากนี้ไปสำหรับคลองภูมีก็คือ การฟื้นฟู ที่เกิดจากบ่อดูดทราย ทำให้คลองภูมีได้รับความเสียหายค่อนข้างมาก สภาพคลอง เว้า แหว่ง ตลิ่งพังเสียหายหลายจุด ได้ประสานกับกรมชลประทานเพื่อมาสร้างแก้มลิงกักเก็บน้ำไว้ใช้ เนื่องจากน้ำเป็นสิ่งสำคัญ เก็บน้ำไว้ใช้หลายล้านลูกบาตรเมตรบริเวณกลางน้ำของคลองภูมี ใช้พื้นที่ประมาณ 300 ไร่

ทั้งนี้ เราต้องการที่จะให้คลองภูมีมีประโยชน์อย่างน้อย 3 อย่าง อย่างแรกคือ คลองภูมีต้องมีน้ำที่สะอาด นำไปใช้บริโภค ใช้ได้ น้ำประปา ภาคการเกษตร สอง เมื่อน้ำในคลองภูมีสะอาดแล้วก็จะดำเนินการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ปล่อยสัตว์น้ำลงไปในคลองภูมีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อความอุดมสมบูรณ์ และสามคือ การพัฒนาคลองภูมีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองภูมี เช่น การล่องแก่ง เรือในคลอง มีตลาดริมคลอง

“นั่นคือเป้าหมายในอนาคตที่วางไว้”

ด้านนายผล ทองเอื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ กล่าวว่า ตั้งแต่นายเดชอิศม์ ขาวทอง เข้ามาดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งสองฝั่งคลองภูมี โดยเริ่มจากตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง ปัจจุบันน้ำในคลองภูมีดีขึ้นมาก หลังจากที่ได้ดำเนินการแก้ปัญหาบ่อดูทรายและโรงงานปล่อยน้ำเสียอย่างจริงจัง

“ตอนนี้ชาวบ้านลงเล่นน้ำได้ดีขึ้นมาก 80% แต่ก่อนลงไม่ได้เพราะมีโรงงานปล่อยน้ำเสีย มีบ่อดูดทรายในคลอง มีผลกระทบกับชาวบ้านมาโดยตลอด” นายผลกล่าว

นายผลกล่าวว่า สิ่งที่ประชาชนปลายน้ำ คือ หมู่ที่ 3 ตำบลรัตภูมิเรียกร้องในขณะนี้คือการก่อสร้างสะพานคลองภูมี โดยกรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบ และการแก้ไขปัญหาตลิ่งคลองภูมีพังเสียหาย ซึ่งขณะนี้ นายเดชอิศม์ ขาวทอง ประสานกรมชลประทานให้มาดำเนินการแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]