เลขาธิการ ศอ.บต.ประดับเครื่องหมายแก่ข้าราชการบรรจุใหม่

แวดวงข่าว: เลขาธิการ ศอ.บต.ประดับเครื่องหมายแสดงสังกัด ศอ.บต. แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ย้ำให้ข้าราชการทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมเป็นที่พึ่งพาของประชาชน

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมปฐมนิเทศ พร้อมประดับเครื่องหมายแสดงสังกัด ศอ.บต.แก่ข้าราชการบรรจุใหม่จำนวน 19 คน และต้อนรับผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคล เพื่อรับทุนรัฐบาล จำนวน 2 คน โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศอ.บต.

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการที่บรรจุใหม่ทุกคน ซึ่งข้าราชการทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เปรียบเสมือนผู้แทนของรัฐบาล ในการดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น ทุกคนจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่พึ่งพาให้แก่ประชาชนได้ ตามคุณสมบัติที่ประกอบด้วยความรู้ในทุกมิติ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสัมพันธภาพที่เป็นมิตร และมีจิตใจที่สาธารณะ

อีกทั้งจะต้องรับรู้และเข้าใจในบริบท วิถีชีวิตของพื้นที่ซึ่งถือเป็นพื้นที่พิเศษ ที่มีปัญหาต่างๆ สะสมมาตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน แนวทางในการคลี่คลายปัญหา และบทบาทของตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการ อีกทั้งจะต้องยึดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จ ตามอุดมการณ์ผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและประชาชนต้องเป็นอันดับหนึ่ง จะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐาน “เข้าใจ เข้าถึง” มีขีดความสามารถในตำแหน่งหน้าที่ (องค์ความรู้ ดำเนินการ ประสานงาน ฯลฯ) มุ่นมั่น เสียสละ (กำลังกาย เวลา) ซื่อตรง (กฎหมาย กฎระเบียบ คุณธรรม) และจงรักภักดีต่อหน่วยงาน ชาติบ้านเมือง ตลอดจนสถาบันกษัตริย์ เพื่อให้พื้นที่ปลายด้ามขวานได้รับการพัฒนาและเกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]