ศอ.บต.รับรางวัลองค์กรเป็นเลิศด้านการจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง


แวดวงข่าว: ศอ.บต. ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับ ดี จากกรมบัญชีกลาง ในฐานะหน่วยนำด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในฐานะหน่วยนำด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ได้เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้างระดับ “ดี” ร่วมกับ 5 หน่วยงาน จากกรมบัญชีกลาง ที่จัดมอบรางวัลแก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารการจัดการ ด้านการเงินการคลังขึ้น เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมีความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการภายใน (ด้านการเงินการคลัง) ให้ได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับ

คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบรายชื่อหน่วยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ทั้งสิ้น 51 หน่วยงาน 103 รางวัล ประกอบด้วย 1.ส่วนราชการ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ จำนวน 44 หน่วยงาน 92 รางวัล 2.จังหวัด จำนวน 7 จังหวัด 11 รางวัล ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สำหรับส่วนราชการ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆของรัฐ แบ่งระดับของรางวัลออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ รางวัลระดับดีเลิศ ระดับดีเด่น และระดับดี

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]