ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

รายงานพิเศษ

[๐ รายงานพิเศษ][bsummary]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]

เดินหน้าฟื้นฟูบูรณะ 17 วัด-โบราณสถานทางพุทธศาสนาชายแดนใต้วงเงิน 80 กว่าล้านบาท


ชายแดนใต้: กพต.อนุมัติในหลักการโครงการฟื้นฟูและบูรณปฏิสังขรณ์วัดและโบราณสถานทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 17 แห่ง วงเงิน 80 กว่าล้านบาท ตามที่ ศอ.บต.เสนอ

10 ตุลาคม 2565 - พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานนั้น ได้อนุมัติหลักการโครงการฟื้นฟูและบูรณปฏิสังขรณ์วัดและโบราณสถานทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ ศอ.บต.เสนอ วงเงินงบประมาณ 80 กว่าล้านบาท

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีวัดและโบราณสถานเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยพุทธในพื้นที่ ซึ่งวัดและโบราณสถานที่มีอายุกว่า 100 ปีมีจำนวนถึง 134 แห่งด้วยกัน และจากสถานการณ์ของความไม่สงบที่ต่อเนื่องยาวนานถึง 18 ปี ทำให้วัดและโบราณสถานที่กล่าวมา ทรุดโทรมตามลำดับ ทุกฝ่ายจึงเห็นฟ้องต้องกันว่าควรมีการฟื้นฟูปฏิสังขรณ์อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ดำรงอยู่เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่ รวมทั้งจะเชื่อมโยงไปสู่มิติของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมศอ.บต.ได้กำหนดแนวทางฟื้นฟูและปฏิสังขรณ์เป็น 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกคือการฟื้นฟูปฏิสังขรณ์วัดที่มีอายุเกินกว่า 100 ปี ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ด้วยสาเหตุจากการชำรุดทรุดโทรม หรือคุณค่าทางจิตใจ โดยกำหนด 10 แห่ง ที่ตั้งอยู่ใน จ.สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในวงเงินงบประมาณ 63 ล้านบาทเศษ และส่วนที่สอง คือการฟื้นฟูและบูรณปฏิสังขรณ์วัดและโบราณสถาน ในพื้นที่ห่างไกลและเป็นชุมชนไทยพุทธที่มีความเปราะบาง จำนวน 7 แห่ง อยู่ในพื้นที่ จ.สงขลา ยะลา และนราธิวาส ในวงเงินงบประมาณ 17 ล้านบาทเศษ

กพต.ยังได้มอบหมายให้ ศอ.บต.ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรมศิลปากร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการตามที่กำหนด และให้หน่วยงานปรับแผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 สนับสนุนการดำเนินโครงการ และจัดตั้งคำของบประมาณปกติตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป


และมอบหมายให้ ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพด้านการพัฒนาภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประสานหน่วยงานปรับแผนงาน/โครงการ และงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และจัดตั้งคำของบประมาณตามปกติตั้งแต่ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น: