ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

รายงานพิเศษ

[๐ รายงานพิเศษ][bsummary]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]

"ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมสงขลา" ปตท.สผ. รับรางวัลต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับเพชร ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8


บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมสงขลา ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดีเด่น ประจำปี 2565 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยนายอาชนัน นิลวานิช ผู้จัดการแผนกฐานสนับสนุนสงขลา เข้ารับรางวัลจากนางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลระดับเพชร ที่ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากการดำเนินงานของฐานสนับสนุนสงขลา ปตท.สผ. ที่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการกำหนดนโยบาย โครงสร้างการบริหาร แผนงาน มาตรการ กระบวนการ รูปแบบ เครื่องมือตลอดจนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยในปี 2565 มีหน่วยงานในจังหวัดสงขลาที่ได้รับรางวัลระดับเพชรดังกล่าวจำนวน 5 แห่ง จากจำนวนหน่วยงานที่ได้รับรางวัลระดับเพชรต่อเนื่อง 5 ปีขึ้นไปจำนวน 162 แห่งทั่วประเทศไม่มีความคิดเห็น: