ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

รายงานพิเศษ

[๐ รายงานพิเศษ][bsummary]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]

ศอ.บต.รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้างระดับดีแวดวงข่าว: ศอ.บต.รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้างระดับดี ในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


วันนี้ (1 ธันวาคม 2565) ที่ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลัง 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐและมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด จัดโดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส ซึ่งเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังในภาพรวมของประเทศ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังให้เป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่อง

ในการนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เข้าร่วมรับรางวัลสำหรับส่วนราชการ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นของรัฐ ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รางวัลระดับ “ดี” ในครั้งนี้ด้วย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 44 หน่วยงาน และ 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 103 รางวัล ประกอบด้วย 11 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย 3. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐ 4. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ 5. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด 6. รางวัลบุคคล/ทีมงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 7. รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศรายด้าน 8.รางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง 9. รางวัลประกาศเกียรติคุณส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 10. รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (ถ้วยรวม) และ11. ใบประกาศการผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีและชื่นชมหน่วยงาน และผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า ที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่หน่วยงานของทุกคน พร้อมขอบคุณกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญอย่างมากในการผลักดันให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติภารกิจไปในแนวทางเดียวกัน ตอบสนองนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารจัดการ “ด้านการเงิน การคลัง” ภาครัฐ ในภาพรวม เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน ตลอดมา

พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าการมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้จะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน ได้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ กติกา อย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับส่วนราชการ ในการรักษาประสิทธิภาพการทำงาน ในระดับมาตรฐานที่สูง อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในฐานะประชาชนทั่วไปย่อมคาดหวังที่จะเห็นส่วนราชการ และข้าราชการ ปฏิบัติภารกิจของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความสุจริต ใช้งบประมาณแผ่นดินจากเงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งประเทศ


ไม่มีความคิดเห็น: