“นายก อบจ.สงขลา” ร่วมพิจารณาแนวทางการรับรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน


 

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรับรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีนายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรับรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน0 ความคิดเห็น