กพต.สัญจร จ.สตูลเห็นชอบในหลักการ 10 โครงการพัฒนาชายแดนภาคใต้ชายแดนใต้: กพต.สัญจร จ.สตูล ที่มี “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” เป็นประธาน เห็นชอบในหลักการ 10 โครงการพัฒนาชายแดนภาคใต้ตามที่ ศอ.บต.เสนอ อาทิ การก่อสร้างศูนย์บริหารศาสนา จ.สตูล มหาวิทยาลัยสตูล การยกระดับ-พัฒนาการท่องเที่ยว สร้างถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิมตัมของมาเลย์ ให้วันสารทเดือนสิบเป็นวันหยุดราชการ

27 กุมภาพันธ์ 2566 - ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) สัญจร จังหวัดสตูล ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบในหลักการ 10 โครงการ ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอ ประกอบด้วย


1.โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการศาสนาอิสลาม จ.สตูล

2.โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูล

3.กรอบแนวทางการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border, Thailand. The Rivera of South East Asia

4.โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซีย เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.สะเดา จ.สงขลา5.เห็นชอบหลักการให้วันสารทเดือนสิบเป็นวันหยุดราชการประจำปีเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้

6.เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ

7.เห็นชอบ (ร่าง) แผนส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี และกลุ่มเปราะบาง เพื่อแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

8.กรอบแนวทางการพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตาม “ข้อเสนอประเด็นด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้”

9.หลักการการขอรับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษให้แก่ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น

และ 10.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่แบบครบวงจร เพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]