ครม.อนุมัติ 466 ล้านบาทหนุนอาหารกลางวัน-พัฒนาศักยภาพเด็กและผู้สอน 5 จังหวัดชายแดนใต้ชายแดนใต้: ครม.มีมติอนุมัติในหลักการโครงการส่งเสริมการสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาที่ถูกต้องเพื่อสืบสานและรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566-2570 ตามที่ ศอ.บต.เป็นผู้เสนอ งบฯ 466 ล้านบาทต่อปี แบ่ง 378.84 ล้านบาทเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กตาดีกาและ ศพอ. 2 แสนกว่าคนๆ ละ 20 บาทต่อวัน อีก 87.10 ล้านบาทใช้พัฒนาศักยภาพเด็กและผู้สอน

7 กุมภาพันธ์ 2566 - คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม มีมติอนุมัติในหลักการโครงการส่งเสริมการสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาที่ถูกต้องเพื่อสืบสานและรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566-2570 ตามที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นผู้เสนอ โดยโครงการดังกล่าว คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติอนุมัติในหลักการแล้ว

โครงการนี้ เป็นการขอรับการสนับสนุนงบประมาณปีละ 466 ล้านบาท เพื่อดำเนินการใน 2 กิจกรรม ได้แก่

1.งบประมาณสำหรับค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล ที่เข้ารับการศึกษาหลักการขั้นพื้นฐานตามหลักศาสนาเบื้องต้นในโรงเรียนตาดีกา เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ 288 แห่ง นักเรียน 191,024 คน และศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) 45 แห่ง นักเรียน 12,582 คน รวม 203,606 คน โดยสนับสนุนงบประมาณคนละ 20 บาท/คน/วัน รวมทั้งสิ้น 378.84 ล้านบาทต่อปี

2.งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและผู้สอนรวมทั้งสิ้น 87.10 ล้านบาทต่อปี เพื่อให้เด็กที่เรียนใน ร.ร.ตาดีกาและ ศพอ.ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเข้าสู่กระบวนการฝึกอบรม ขัดเกลา และสร้างทักษะเพื่อให้เป็นคนดีตามหลักการทางศาสนาของทุกศาสนา และครูผู้สอนได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้มีหลักการในการสอนศาสนาที่ถูกต้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่จะร่วมกันติดตามและประเมินผลโครงการฯ ต่อไปทั้งนี้ ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ รวมทั้งข้อเสนอแนะของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570 ให้ ศอ.บต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ดังนี้

1.ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการตามระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562

2.ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570 ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นของภารกิจอย่างเหมาะสม และ/หรือพิจารณาเงินนอกงบประมาณ รวมถึงรายได้หรือเงินอื่นใดที่หน่วยงานมีอยู่หรือสามารถนำมาใช้จ่ายสมทบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามขั้นตอนต่อไป เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]