ถอยแล้ว! ครม.ยกเลิกมติย้าย “พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร” เลขาฯ ศอ.บต.


ชายแดนใต้: ครม.มีมติยกเลิกคำสั่งย้าย “พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร” พ้นตำแหน่งเลขาธิการ ศอ.บต. ให้คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่เดิมต่อไปอีกไม่เกิน 1 ปี ยกเหตุผลเพื่อให้การบริหาร ศอ.บต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง

9 มีนาคม 2566 - นายนรุตม์ ธัญวงษ์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือถึง พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เรื่อง ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

หนังสือดังกล่าว ระบุว่า ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติรับโอน พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจํา สำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เสนอนั้นเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร) และให้คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่เดิมต่อไปอีกไม่เกิน 1 ปี ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]