ศอ.บต.จัดตั้งศูนย์ One stop service เยียวยาเรือประมงนอกระบบ พร้อมให้บริการ 8 พ.ค.66 นี้


ที่อาคารสำนักงานท่าเทียบเรือสินค้าชายฝั่งปัตตานี ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่สำรวจและตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีเร่งด่วน (เรือชุดที่ 1) เพื่ออำนวยความสะดวกแบบครบวงจร หรือ One stop service แก่ผู้ประกอบการเรือประมง ที่จะต้องยื่นแบบคำร้องขอรับเงินเยียวยาตามมาตรการลดจำนวนเรือประมง เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 96 ลำ ซึ่งจะพร้อมเปิดให้บริการ 8 พฤษภาคม 2566 นี้ทั้งนี้ การช่วยเหลือเยียวยาตามโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นกรณีเร่งด่วน เป็นไปตามมติ ครม.ที่มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง เป็นรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือเยียวยาซื้อเรือประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 96 ลำ งบประมาณรวม 163,363,400 บาท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนมาตรการลดจำนวนเรือประมงของรัฐบาล และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการกิจการประมง และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการประมงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับวิธีการจ่ายเงินเยียวยา ผู้ประกอบการเรือประมงจะต้องยื่นแบบคำร้องขอรับเงินเยียวยา ณ ศูนย์ประสานงานโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีเร่งด่วน (เรือชุดที่ 1) อาคารสำนักงานท่าเทียบเรือชายฝั่งจังหวัดปัตตานี ในเวลาราชการ โดยเจ้าของเรือประมงต้องยื่นคำขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอแยกชิ้นส่วน หรือทำลายเรือประมงให้แล้วเสร็จ
สำหรับการทำลายเรือประมง ศอ.บต. บูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในการจัดทำลาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยา จะมีการแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด โดยงวดที่ 1 จำนวนร้อยละ 80 และงวดที่ 2 จำนวนร้อยละ 20 ของจำนวนเงินเยียวยาที่พึงได้รับ เมื่อคณะทำงานด้านการจ่ายเงินเยียวยาเรือประมงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นชอบสัญญา ซึ่งทำขึ้นระหว่าง ศอ.บต. กับเจ้าของเรือประมง


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]