เลขาธิการ ศอ.บต.ร่วมหารือเตรียมการประชุม กชภ.ไทย–มาเลเซีย ครั้งที่ 114 (ฝ่ายไทย)ที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโทศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ฝ่ายไทย เป็นประธานการประชุมเตรียมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ไทย–มาเลเซีย ครั้งที่ 114 (ฝ่ายไทย) เพื่อรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินกิจกรรมภายใต้ความรับผิดชอบของคณะทำงานต่างๆ ในห้วงที่ผ่านมา ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หารือ และประสานการปฏิบัติ เพื่อนำกลับไปพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติของแต่ละส่วนราชการให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายของคณะกรรมการชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้ง ได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นปัญหาที่ต้องการแสวงความร่วมมือ และข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาเลเซียว่าด้วยความร่วมมือชายแดน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและรักษาเสถียรภาพความมั่นคงตามแนวชายแดนต่อไป โดยมีพันตำรวจโทวรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลตรีไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 คณะทำงานทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา ร่วมประชุม

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับหน่วยทหารและตำรวจระดับสูง ทั้งจากส่วนกลาง และในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาเลเซียว่าด้วยความร่วมมือชายแดน โดยในทางปฏิบัติ นอกจากจะยึดถือกรอบความร่วมมือดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคจะต้องนำงานมอบ หรือนโยบายที่รับมอบจากคณะกรรมการชายแดนทั่วไป และคณะกรรมการระดับสูงไปพิจารณาให้หน่วยงานในความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละท่านได้ปฏิบัติและนำผลการปฏิบัติมารายงานให้คณะกรรมการได้รับทราบ

จากการประชุมครั้งที่ 113 ที่ผ่านมา หน่วยงานความมั่นคงทั้ง 2 ฝ่าย ก็ได้เน้นเรื่องการเฝ้าตรวจและสกัดกั้นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนด้วยการเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดมากขึ้น โดยคณะทำงานก็ให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นทั้งทางบก ทางทะเลสนับสนุนและสร้างความร่วมมืออย่างเต็มกำลัง สร้างหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียด้วย

ส่วนการประชุมในวันนี้ต้องการให้คณะกรรมการทุกท่านได้นำเสนอผลการดำเนินงานและความคืบหน้าของการปฏิบัติตามงานมอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะทำงานทั้ง 6 คณะ ภายใต้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค รวมทั้งการพิจารณานำเสนอประเด็นปัญหา เพื่อนำเข้าสู่การหารือร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 114 นี้ ทั้งนี้ต้องมีความหลากหลายและแสดงออกถึงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของทั้งสองประเทศในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันมาอย่างช้านาน

สำหรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย–มาเลเซีย ครั้งที่ 114 ซึ่งฝ่ายมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม จะมีกำหนดจัดขึ้นในห้วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]