รมว.ยุติธรรมติดตามการแก้ปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนใต้ ดึงผู้นำศาสนา-ชุมชน ภาคประชาชนร่วมกระบวนการยุติธรรม - ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมบูรณาการความร่วมมือผู้นำศาสนา-ผู้นำชุมชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ดูแล สอดส่อง และเฝ้าระวังพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด

27 มกราคม 2567 - เวลา 15.00 น. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมบูรณาการความร่วมมือผู้นำศาสนา - ผู้นำชุมชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ดูแล สอดส่อง และเฝ้าระวังพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด ณ ห้องประชุมกองพลพัฒนา 4 ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

พันตำรวจเอก ทวี กล่าวว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเป็นนโยบายที่จะลดความรุนแรงของปัญหาดังกล่าวให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งความสำเร็จของการแก้ปัญหายาเสพติดนั้น อยู่ที่การมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคประชาสังคม รวมถึงการใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดให้มากขึ้น ผู้ค้าต้องถูกลงโทษและยึดทรัพย์ ผู้ป่วยต้องให้ความช่วยเหลือพัฒนาด้านอาชีพ ให้เห็นเป็นตัวอย่าง ส่วนผู้ค้าต้องมุ่งทำลายเครือข่าย ยึดทรัพย์อย่างเต็มที่ตามหลักนิติธรรม

สำหรับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งในการปราบปรามยาเสพติด ถึงแม้ว่าประเทศไทยไม่มีโรงงานผลิตยาบ้า แต่ที่สำคัญและเป็นปัญหาใหญ่คือยาเสพติดถูกผลิตในสามเหลี่ยมทองคำประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดการแพร่ระบาดไปสู่คนไทย ในขณะที่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็พบว่าเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและมีผู้เสพมากที่สุดของประเทศไทย ทำให้ประชาชนในพื้นที่เรียกร้องและต้องการให้รัฐบาลจริงจังในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในพื้นที่เปราะบาง และพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคง

ดังนั้น การลงพื้นที่ในวันนี้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้นำปัญหา ข้อขัดข้อง อุปสรรค มาร่วมหารือ เสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กันในทุกมิติ อย่างเป็นระบบ ทั้งงานสกัดกั้น การป้องกันและปราบราม การบำบัดฟื้นฟู รวมถึงการติดตามช่วยเหลือผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ผู้คนเหล่านั้นสามารถกลับไปใช้ชีวิตยังชุมชนได้อย่างปกติ 

และจากความเอาจริงเอาจังของรัฐบาลและทุกภาคส่วน จะส่งผลให้ปัญหายาเสพติดลดความรุนแรงลงตามเป้าหมาย ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย คืนลูกหลานให้แก่ครอบครัว ทำให้ผู้เสพ กลายเป็นผู้ป่วย ทำให้ชุมชนปลอดจาก ปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นเจตนารมณ์สูงสุดของรัฐบาล 

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]