ม.อ.ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล PMAC 2024มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล PMAC 2024 ภายใต้หัวข้อ “ภูมิรัฐศาสตร์ ความมั่นคงมนุษย์ และความเสมอภาคทางสุขภาพในยุควิกฤตหลายด้าน”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) และมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.) เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2567 หรือ Prince Mahidol Award Conference 2024 (PMAC 2024) ภายใต้หัวข้อ “ภูมิรัฐศาสตร์ ความมั่นคงมนุษย์ และความเสมอภาคทางสุขภาพในยุควิกฤตหลายด้าน” (Geopolitics, Human Security and Health Equity in an Era of Polycrises) 2567 ณ โรงแรม CENTARA GRAND & BANGKOK CONVENTION CENTRE AT CENTRALWORLD กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 

การจัดประชุมในหัวข้อดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้าเป็นการประชุมย่อย PMAC 2024 Side Meeting ในหัวข้อ ‘Peace through Health and Gender’ (สันติภาพผ่านมุมมองด้านสาธารณสุขและเพศสภาพ) ที่จะนำเสนอข้อมูลและสถานการณ์เกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ในระดับสากล ขณะที่ในช่วงบ่ายเป็นการอภิปรายแบบคณะ ในหัวข้อ “Can Health be a Bridge to Peace? Cases from across SE Asia” (สุขภาพเป็นสะพานสู่สันติภาพได้หรือไม่? กรณีศึกษาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ซึ่งจะเป็นการอภิปรายเรื่องความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี ศ. นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]