จังหวัดสงขลาจัดแสดงเดินแบบ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” นำรายได้สนับสนุนกิจกรรมการกุศล

ภายในประเทศ จังหวัดสงขลาน้อมนำพระดำริ จัดแสดงเดินแบบ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2567 ที่มีผู้เดินแบบมากที่สุดในประเทศไทย นำรายได้สนับสนุนกิจกรรมการกุศล

22 เมษายน 2567  -  จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดแสดงเดินแบบผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2567 โดยนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางมณีรัตน์ พรหมเขียว ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา

พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทย เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย นำไปสู่การส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มทอผ้าได้ผลิตชิ้นงานที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้

โอกาสนี้ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมรับชมการแสดงเดินแบบผ้าไทยในครั้งนี้ด้วย
จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย ภายใต้ชื่อ “เสน่ห์ภูษาศิลป์ อัตลักษณ์ถิ่นสงขลา” โดยน้อมนำพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ด้วยการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนชาวสงขลา หันมาสวมใส่ผ้าไทยในทุกวัน อันจะเป็นการช่วยส่งเสริม สนับสนุน เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้แก่ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการผ้าไทยเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ เป็นการเดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศล รายได้ทั้งหมดนำไปใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อไป โดยทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนในเรื่องการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งรายได้จากงานดังกล่าวก็จะนำไปช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นอีกด้วย
การเดินแบบครั้งนี้มีผู้สมัครร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไทยการกุศล จำนวน 667 ราย จากทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา ทั้งบุคลากรภาครัฐ กลุ่มองค์กร ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกำหนดจัดแสดงจำนวน 2 ชุด 2 วัน ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2567 ที่เวทีกลางสระบัว แหลมสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

###
ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]