‘สงขลานครินทร์’ อันดับ 4 สาขาวิชาโดดเด่น อันดับ 6 มหาวิทยาลัยในไทย จัดโดย SCImago

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยและความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการบนฐานข้อมูล Scopus ในระดับนานาชาติ โดย SCImago Institutions Ranking (SIR) 2024
 • อยู่ในอันดับ 6 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทย
 • อันดับ 365 ของเอเชีย
 • และอันดับ 1,159 ของโลก

SCImago Institutions Ranking 2024 ยังได้จัดอันดับคะแนนทางสังคมด้าน Societal Rank ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อยู่ในอันดับ 4 ของประเทศไทย 
 • อันดับ 163 ของเอเชีย 
 • และอันดับ 799 ของโลก 

ขณะที่การจัดอันดับด้านการวิจัย Research Rank 
 • อยู่ในอันดับ 6 ของประเทศ 
 • อันดับ 325 ของเอเชีย 
 • และอันดับ 1,305 ของโลก 

ในส่วนของคะแนนด้านนวัตกรรม Innovation Rank 
 • อยู่ในอันดับ 11 ของประเทศ 
 • อันดับ 1,032 ของเอเชีย 
 • และอันดับ 2,092 ของโลก
นอกจากนั้น เมื่อแยกเป็นรายสาขาวิชาแล้ว ยังพบว่ามีหลายสาขาวิชาที่มีคุณภาพอยู่ในอันดับต้นของประเทศไทย ได้แก่ 
สาขาวิชาหลัก จำนวน 18 สาขา ประกอบด้วย 
 1. สาขา Economics, Econometrics and Finance อันดับ 3 
 2. สาขา Social Sciences อันดับ 3 
 3. สาขา Agricultural and Biological Sciences อันดับ 5 
 4. สาขา Computer Science อันดับ 5 
 5. สาขา Earth and Planetary Sciences 
 6. อันดับ 5 สาขา Energy อันดับ 5 
 7. สาขา Business, Management and Accounting อันดับ 6 
 8. สาขา Dentistry อันดับ 6
 9. สาขา Medicine อันดับ 6 
 10. สาขา Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics อันดับ 6 
 11. สาขา Arts and Humanities อันดับ 7 
 12. สาขา Chemistry อันดับ 7 
 13. สาขา Physics and Astronomy อันดับ 7 
 14. สาขา Veterinary อันดับ 7 
 15. สาขา Engineering อันดับ 8 
 16. สาขา Environmental Science อันดับ 8 
 17. สาขา Mathematics อันดับ 9 
 18. สาขา Biochemistry, Genetics and Molecular Biology อันดับ 10

และสาขาวิชาย่อย จำนวน 28 สาขา ประกอบด้วย 
 1. สาขาย่อย Atmospheric Science อันดับ 1 
 2. สาขาย่อย Oceanography อันดับ 1 
 3. สาขาย่อย Ocean Engineering อันดับ 1 
 4. สาขาย่อย Geography, Planning and Development อันดับ 1 
 5. สาขาย่อย Food Science อันดับ 2 
 6. สาขาย่อย Forestry อันดับ 2 
 7. สาขาย่อย Literature and Literary Theory อันดับ 2 
 8. สาขาย่อย Otorhinolaryngology อันดับ 2
 9. สาขาย่อย Cardiology and Cardiovascular Medicine อันดับ 3 
 10. สาขาย่อย Critical Care and Intensive Care Medicine อันดับ 3 
 11. สาขาย่อย Education อันดับ 3 
 12. สาขาย่อย Aquatic Science อันดับ 4 
 13. สาขาย่อย Gastroenterology อันดับ 4 
 14. สาขาย่อย Surgery อันดับ 4
 15. สาขาย่อย Animal Science and Zoology อันดับ 5 
 16. สาขาย่อย Plant Science อันดับ 5 
 17. สาขาย่อย Epidemiology อันดับ 5 
 18. สาขาย่อย Obstetrics and Gynecology อันดับ 5 
 19. สาขาย่อย Oncology อันดับ 5 
 20. สาขาย่อย Pediatrics, Perinatology and Child Health อันดับ 5 
 21. สาขาย่อย Psychiatry and Mental Health อันดับ 5 
 22. สาขาย่อย Radiology, Nuclear Medicine and Imaging อันดับ 5
 23. สาขาย่อย Ecology, Evolution, Behavior and Systematics อันดับ 6 
 24. สาขาย่อย Sociology and Political Science อันดับ 6 
 25. สาขาย่อย Civil and Structural Engineering อันดับ 8 
 26. สาขาย่อย Biomedical Engineering อันดับ 9 
 27. สาขาย่อย Industrial and Manufacturing Engineering อันดับ 9 
 28. สาขาย่อย Public Health, Environmental and Occupational Health อันดับ 9
ทั้งนี้ SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็นการจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับรวมสถาบันเฉพาะทางด้วย 

เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัยในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยบนฐานข้อมูล Scopus

ที่มา: https://www.scimagoir.com/rankings.php


###

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]