ทีมงานขับเคลื่อนนโยบาย รมว.ยุติธรรมประชุมขับเคลื่อนแก้ปัญหายาเสพติดในชายแดนใต้

9 พฤษภาคม 2567  - ที่ จ.ปัตตานี มีการประชุมทีมงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและข้อสั่งการของ รมว.ยุติธรรม โดยมี พล.อ.วิชาญ สุขสง ประธานยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดภาคประชาชน และ พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคนาวิน ที่ปรึกษา รมว.ยุติธรรม เข้าร่วม

ที่ประชุมมีมติที่สำคัญดังนี้ การปรับศูนย์บำบัด ใน 60 ตำบลอาสา ที่เปิดดำเนินการอยู่แล้วให้เป็นศูนย์ฟื้นฟูชุมชน เพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์ของสปสช. เพื่อให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.ได้ตามข้อสั่งการของ รมว.ยธ.ได้นัดแนะคุยขอคำแนะนำจากตัวแทน สปสช.ในพื้นที่ภายในวันที่ 15 พ.ค. และจะนัดประชุมตัวแทนตำบลอาสาที่มีศูนย์บำบัดชุมชนเพื่อดำเนินการโดยมิชักช้า

การบำบัดรักษาฯผู้เสพฯ/ผู้ป่วย ในห้วงนี้ ให้ตำบลอาสาสำรวจผู้เสพฯ/ผู้ป่วยในตำบลของตนเองว่ามีกี่คน ใครบ้าง และแยกเป็นกลุ่มตามอาการว่าแต่ละกลุ่มมีกี่คน เตรียมเข้ารับการบำบัดรักษา โดยขอให้ระบุความต้องการในแต่ละกลุ่มอาการว่า

1.ต้องการนำตัวเข้ารับการบำบัดที่ศูนย์ชุมชนของตนเองหรือไม่ ในกรณีที่มีศูนย์บำบัดอยู่แล้ว

2.ต้องการส่งตัวเข้ารับการบำบัดรักษาที่อื่น โดยให้คณะทำงานฯประสานติดต่อสถานที่บำบัดรักษาให้ กี่คน โดยแยกตามอาการมาด้วย 3.คณะทำงานจะสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการ/ธุรการ ในเรื่องดังกล่าวตำบลละ 10,000 บาท และ 4.ขอให้ดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่ 20 พ.ค.


การเตรียมการเพื่อเปิดค่าย “อบรม ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้เสพฯ/ผู้ป่วย ในจชต.” ตามนโยบายของ รมว.ยธ. โดยนำผู้เสพ/ผู้ป่วยใน จชต.เข้าค่ายฯ ประมาณ 3 เดือนเพื่อตัดขาดให้หยุดเสพฯ เหมือนผู้ต้องขัง ที่หยุดการเสพได้ ใช้การอบรมฟื้นฟูจิตใจโดยใช้ศาสนา ฟื้นฟูร่างกายโดยใข้กีฬาและสันทนาการ ฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการประสานงานสนับสนุนการประกอบอาชีพ

ได้สำรวจและประสานการใช้สถานที่กับ ผอ.ศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยปัตตานีแล้ว รองรับได้ 100 คน และรองรับได้ห้วงต้นปีงบประมาณ2568 คือ เดือน ต.ค.67-ม.ค.68 

เนื่องจากปี 67 ศูนย์ฯมีแผนดำเนินงานของศูนย์ฯเองแล้ว คณะทำงานฯจะดำรงความมุ่งหมาย หาสถานที่เพื่อดำเนินการต่อไป ควบคู่กับการสำรวจผู้เสพฯในพื้นที่และวางแผนจัดทำหลักสูตรเพื่อดำเนินการต่อไป

งานสนับสนุน/งานเริมการขับเคลื่อนตำบลอาสา แก้ปัญหายาเสพติด ในห้วงนี้ 

1.งานเวที “พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยธ.ชวนประชาอาสา แก้ปัญหายาเสพติด” มีแผนดำเนินการไปเรื่อยๆ ทุกตำบลทั้ง 60 ตำบล โดยกำหนดในวันที่ รมว.ยธ.ลงมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต.ห้วงเวลา 14.00-16.00 น. กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนในตำบลอาสา ประมาณ 500 คนคณะทำงานจะสนับสนุนงบประมาณให้ตำบลอาสาตำบลละ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าอาหารว่าง ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงและจัดสถานที่ ส่วนค่าเดินทางของผู้ร่วมกิจกรรมไม่สนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้านการเดินทางมาร่วมใกล้มาก ขัดกับหลักการจิตอาสา และขัดกับหลักการระเบิดจากภายใน

2.การจัดการแข่งขันฟุตบอล “ตำบลอาสาชายแดนใต้คัพ”ชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล 1,000,000 บาท จากพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยธ. จะเริ่มแข่งขันตั้งแต่ มิ.ย.- ธ.ค.2567 อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดกติกาการแข่งขัน และจัดแบ่งทีมและเวลาการแข่งขัน โดยจะมีการจัดพิธีเปิด และจัดการแข่งขันนัดเปิดสนาม สำหรับวันเวลา

สถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป ให้ตำบลอาสา ได้มีการจัดเตรียมทีมและซักซ้อมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคำแนะนำและประสานงานมีดังนี้ 

1.โครงการและงบประมาณของตำบลอาสาฯที่ส่งมาแล้ว อยู่ระหว่างการปรับปรุง และหาช่องทางดำเนินการ ซึ่งต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ขอประสานกับตำบลอาสาว่า ไม่ต้องรองบประมาณ 

เรื่องใดที่ดำเนินการอยู่แล้ว หรือเรื่องที่ดำเนินการโดยใช้ศักยภาพของตำบลและหน่วยงานในพื้นที่ได้ ก็ให้ดำเนินการต่อไป

2.โครงการ/งาน ที่จะดำเนินการในตำบลอาสา แบ่งได้เป็น 3 ส่วนคือ โครงการ/งานของส่วนราชการในพื้นที่เดิม ขอให้เดินหน้าต่อไปตามปกติ 

โครงการ/งานที่ตำบลอาสา เสนอโครงการ/งบประมาณมายังคณะทำงานฯ(แยกแต่ละตำบล) งานไหนทำได้ก่อนให้ทำไป ไม่ต้องรอ 

งานไหนที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากต้องรอ และโครงการ/งาน ตามนโยบายและสั่งการของ รมว.ยธ.ที่จะสนับสนุนตำบลอาสาในภาพรวมทั้ง 60 ตำบล คณะทำงานจะประสานงานเพื่อดำเนินการเป็นระยะๆ ไป

###


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]