ศอ.บต.ต้อนรับ USAID แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนใต้ชายแดนใต้ ๐  รองเลขาธิการ ศอ.บต. ต้อนรับคณะจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

8 พฤษภาคม 2567  -  ที่ห้องรับรองอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การต้อนรับ ดร.สตีฟ จี โอลีฟ ผู้อำนวยการ องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) สำนักงานภาคพื้นเอเชีย

พร้อมด้วยนายนิลส์ เอ็ม มูลเลอร์ ผู้อำนวยการสำนักการพัฒนา USAID และคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายนิพนธ์ ชายใหญ่ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ คณะได้นำเสนอความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการ Enhance ซึ่งเป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยอาศัยการแลกเปลี่่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านความร่วมมือกับกรมปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ในฐานะหน่วยประสานงานหลัก โดยการนำนวัตกรรมที่สามารถดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปกครองท้องถิ่นให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 


พร้อมทั้งขอบคุณทาง ศอ.บต. ที่ได้สนับสนุนงานมาโดยตลอด จากการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อแนะนำจากทางคณะทีมงานของ ศอ.บต. และกล่าวชื่นชม ศอ.บต. ในเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 มาตรา 9 (10) ว่าด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในปีที่ผ่านมา ศอ.บต.ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมมากมายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม เช่น
  • การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการขับเคลื่อนงานของ ศอ.บต. ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับภารกิจ
  • กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก 
  • โครงการให้เงินอุดหนุนภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายนันทพงศ์กล่าวว่า ศอ.บต.เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ในบทบาทตามกฎหมายเรามีหน้าที่ที่จะเชื่อมงานกับทุกกระทรวง ทุกกรม ทุกภาคส่วน เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เช่น
  • เรื่องสิทธิความเป็นธรรม 
  • เรื่องการศึกษา 
  • เรื่องกิจการศาสนา 
  • งานด้านพหุวัฒนธรรม 
  • ประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์
ในรัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน ทุกกลุ่ม ทุกศาสนา ทุกเชื้อชาติ รวมทั้ง ศอ.บต.มีภารกิจที่สอดคล้องกับการทำงานของ USAID คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่อีกด้วย


สำหรับองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development: USAID) สำนักงานภูมิภาคเอเชีย (Regional Development Mission for Asia: RDMA) เป็นองค์กรของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่มีพันธกิจหลักในการดำเนินกิจกรรมเชิงพัฒนา โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข และยกระดับการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทย ผ่านการดำเนินความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

###ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]