จังหวัดสงขลาเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์


ทีมข่าวชายแดนใต้ จังหวัดสงขลาประชุมคณะทำงานรอบสุดท้าย ติดตามความคืบหน้าการอำนวยความสะดวก ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ เริ่มต้นในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องต่อประชาชน

2 พฤษภาคม 2567 - จังหวัดสงขลาประชุมคณะทำงานประจำศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ในเทศกาลฮัจญ์ประจำปี 2567 (ฮิจเราะห์ศักราช 1445) รอบสุดท้าย ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และเกิดผลกระทบในการเดินทางน้อยที่สุด โดยมีนายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม 

พร้อมด้วยนายรอมดอน หะยีอาแว ผู้ช่วยเลขาธิการส่วนอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรมการปกครอง) ศอ.บต. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ในที่ประชุม นายเศวตได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ รวมถึงผู้ที่เดินทางมาส่งครอบครัวและญาติ เพื่อจะได้ไม่ให้เกิดความขัดข้องและวุ่นวายในทุกกระบวนการต่อประชาชน

โดยเฉพาะในส่วนของความปลอดภัย แต่ตอนนี้ทุกอย่างจะต้องอยู่ภายใต้ของกฎกติกาและระเบียบการเคร่งครัด

สำหรับในปีนี้มีผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวนทั้งสิ้น 7,738 คน โดยข้อมูลตารางการบินที่จะอำนวยความสะดวกทั้งหมด 2 สายการบิน ได้แก่ 

สายการบินไทยและสายการบินฟายอะเดลของซาอุดีอาระเบีย โดยการบินไทยเที่ยวบินขาไปจำนวน 9 เที่ยว ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2567 ขากลับจำนวน 9 เที่ยว ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 

และสายการบินฟายอะเดลเที่ยวบินจำนวน 5 เที่ยว ช่วงต้น ระหว่างวันที่ 23-30 มิถุนายน 2567 และขากลับจำนวน 5 เที่ยว ช่วงปลาย ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 โดยเริ่มเที่ยวบินปฐมฤกษ์ 9 พฤษภาคม 2567 นี้ เวลา 08.30 น.
จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ พร้อมได้เน้นย้ำให้ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสวงบุญให้ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ตลอดจนดูแล รักษาสุขภาพให้แข็งแรงก่อนออกเดินทาง

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง เนื่องจากปัญหาการจราจรติดขัด

###
ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]